Sabda Katalog Yayasan Lembaga SABDA Pendidikan Elektronik Study Teologia Awam e-Learning - Situs Sumber Bahan Pelajaran Kristen dan Pendidikan Elektronik e-Learning - Situs Sumber Bahan Pelajaran Kristen dan Pendidikan Elektronik e-Learning - Situs Sumber Bahan Pelajaran Kristen dan Pendidikan Elektronik e-Learning - Situs Sumber Bahan Pelajaran Kristen dan Pendidikan Elektronik e-Learning - Situs Sumber Bahan Pelajaran Kristen dan Pendidikan Elektronik e-Learning - Situs Sumber Bahan Pelajaran Kristen dan Pendidikan Elektronik
e-Learning - Situs Sumber Bahan Pelajaran Kristen dan Pendidikan Elektronik e-Learning - Situs Sumber Bahan Pelajaran Kristen dan Pendidikan Elektronik
Home | Bahan | Seri

Pelajaran Tentang Keyakinan - Sistematika

Kategori: Sistematika | Biblika | Praktika | Historika


Pelajaran Alkitab Mengenai Kehidupan Kristen Daftar Isi:
SHAMGAR -- PELAJARAN TENTANG KEYAKINAN
Pendahuluan
Fasal 1: Keyakinan (Jaminan) Akan Keselamatan
Fasal 2: Keyakinan (Jaminan) Akan Doa Terkabul
Fasal 3: Keyakinan (Jaminan) Akan Kemenangan
Fasal 4: Keyakinan (Jaminan) Akan Keampunan
Fasal 5: Keyakinan (Jaminan) Akan Bimbingan


PELAJARAN TENTANG KEYAKINAN

ISI:

 1. KEYAKINAN (JAMINAN) AKAN KESELAMATAN
 2. KEYAKINAN (JAMINAN) AKAN DOA TERKABUL
 3. KEYAKINAN (JAMINAN) AKAN KEMENANGAN
 4. KEYAKINAN (JAMINAN) AKAN KEAMPUNAN
 5. KEYAKINAN (JAMINAN) AKAN BIMBINGAN

Pelayanan SHAMGAR, Surabaya

PENDAHULUAN

Mempunyai KEYAKINAN (jaminan) adalah cara untuk mengatasi semua kebimbangan. Buku PELAJARAN MENGENAI KEYAKINAN (JAMINAN) ini disusun untuk memberikan keyakinan kepada anda, atau menolong anda untuk mengatasi segala kebimbangan berhubungan dengan beberapa perjanjian dasar yang dinyatakan Allah kepada orang- orang Kristen. Hal ini akan terwujud apabila anda menghafalkan, merenungkan, dan menerapkan ayat-ayat Firman Tuhan di dalam Buku Pelajaran mengenai Keyakinan (jaminan) ini. Melalui menghafalkan, merenungkan dan mempelajari Firman Tuhan, anda akan mempunyai kesanggupan yang lebih baik untuk mengerti janji-janji Allah.

PERTAMA, hafalkan ayat yang diberikan pada tiap-tiap permulaan pelajaran. Perhatikanlah agar anda menghafalkan judul dan referensi ayat dan ayat itu sendiri. Cara yang terbaik adalah mengucapkan judulnya terlebih dahulu, kemudian referensinya, lalu ayatnya dan terakhir referensinya lagi.........

KEYAKINAN AKAN KESELAMATAN (judul) 1Yo 5:11,12 (referensi ayat) Ayatnya sendiri diucapkan ....... 1Yo 5:11,12 (referensi ayatnya diulangi lagi)

Pelajarilah sebagian demi sebagian dari kalimat dalam ayat tersebut terlebih dahulu. Ucapkan "KEYAKINAN AKAN KESELAMATAN" Referensi 1Yo 5:11,12; lalu ayatnya, "Dan inilah kesaksian itu...." ulangi beberapa kali sehingga anda merasa bahwa anda sudah hafal, lalu anda menambah bagian kalimat yang berikutnya, ulangi lagi kalimat yang sudah dihafal dan ditambah lagi dengan bagian kalimat yang berikutnya, ulangi terus sehingga anda menghafalkan seluruh ayat tersebut, lalu terakhir ucapkan lagi judulnya "KEYAKINAN AKAN KESELAMATAN" dan ayatnya 1Yo 5:11,12*.

Bagian yang terpenting dari menghafalkan Firman Tuhan adalah dengan cara mengulangi, mengulangi, dan mengulangi. Dengan cara ini anda dapat ditolong untuk memegang dengan teguh-teguh akan apa yang telah anda hafalkan itu. Anda pastikan bahwa tiap pagi anda telah sungguh- sungguh berusaha untuk mengulangi tiap ayat.

Anda dapat menggunakan tiap kesempatan yang luang untuk menghafalkan ayat, yaitu dengan selalu membawa serta KANTONG (dompet) plastik ayat-ayat hafalan kemana anda pergi. Dalam buku "MULAI BERJALAN DENGAN KRISTUS" berisi kartu ayat-ayat, yaitu ayat-ayat bagi setiap pelajaran --- TENTANG KEYAKINAN.

Anda akan temukan bahwa ada empat bagian dalam tiap pelajaran di dalam buku ini:

 1. Bagian merenungkan, telah disusun untuk menolong anda memikirkan apa yang dikatakan ayat itu dan apa artinya.
 2. Bagian tanya-jawab, menolong anda untuk memperoleh pandangan yang lebih luas lagi dengan menghubungkan tiap bagian kalimat dari ayat tersebut dengan bagian-bagian Firman Tuhan yang lain.

 3. Bagian menulis ayat di luar kepala, memberikan kesempatan kepada anda untuk meng-cek diri sendiri untuk mengetahui jika anda sudah menghafalkan kata-kata dari ayat hafalan itu dengan sempurna.

 4. Bagian penerapan, akan menunjukkan kepada anda caranya untuk memperaktekkan ayat yang telah anda hafalkan dan pelajari tersebut dalam hidup anda.

Jikalau anda telah melalui proses menghafalkan ayat, merenungkan, mempelajari dan menerapkan, maka hal ini menolong anda untuk mengatasi segala kebimbangan akan prinsip-prinsip yang dinyatakan di dalam Buku Kecil "MULAI BERJALAN DENGAN KRISTUS."

Ayat-ayat Perjanjian Lama yang digunakan di dalam Pelajaran ini dicantumkan dalam BUKU ini pada halaman 26 dan 27 untuk memudahkan anda.


Fasal 1

KEYAKINAN (JAMINAN) AKAN KESELAMATAN

Mulailah menghafalkan 1Yo 5:11,12

Renungkanlah 1Yo 5:11,12 Siapakah yang memberikan hidup yang kekal? Di manakah hidup kekal itu dapat ditemukan? Siapakah yang memiliki hidup kekal itu? Siapakah yang tidak memiliki hidup kekal itu?

 			 ________________________________________________________________
			| "Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya |
			| kepada nama Anak Allah, tahu, bahwa kamu memiliki hidup yang  |
			| kekal."                            |
			|                 1Yoh 5:13     |
			|________________________________________________________________|

"....... INILAH KESAKSIANNYA ........."

 1. Apakah yang menjadi tujuan Yohanes dalam menuliskan suratnya yang pertama? 1Yo 5:13
 2. Dengan cara bagaimanakah Allah telah menyatakan KasihNya kepada anda? Rom 5:8

 3. Mengapa Alkitab telah dituliskan? Yoh 20:31

  ".......ALLAH TELAH MENGARUNIAKAN HIDUP YANG KEKAL KEPADA
  KITA......"

 4. Apakah yang menjadi akibat dari dosa manusia? Yes 59:2
 5. 			MANUSIA YANG BERDOSA               ALLAH YANG MAHA SUCI
  			___________________               ____________________
  			tiada hidup kekal /              \  hidup kekal
           			 /               \
           			 /      D O S A       \
  M E M I S A H K A N

 6. Mengapa usaha manusia untuk mencapai Allah itu gagal? Efe 2:8,9
 7. 			MANUSIA YANG BERDOSA               ALLAH YANG MAHA SUCI
  			______________________              ____________________
  			tiada hidup kekal   /_______________      \
             			   / BERBUAT  BAIK |      \
            			  /_________________|      \
            			  /  KESUSILAAN   |       \
           			 /___________________|       \
           			 /   A G A M A   |        \
          			/_____________________|        \
          			    /                    \

 8. Apakah yang telah disediakan Allah untuk membawa manusia kepadaNya? 1Pe 3:18
 9.                 			 ____
                  			|  |
  			MANUSIA YANG BERDOSA      |  |       ALLAH YANG MAHA SUCI
  			________________________________|  |_________________________________
             			   | Y E S U S K R I S T U S |
             		       |__________|  |__________|
            			  /      |  |      \
            			  /      |  |      \
           			 /       |  |       \
           			 /       |  |       \
          			/        |  |        \
          			    /        |  |        \
         			   /         |  |         \
         			   /         |  |         \
        			  /          |____|          \
  

 10. Tindakan apakah yang harus anda ambil agar supaya anda dapat memperoleh hidup yang kekal? Yoh 5:24

  Berapa lamakah kekal itu? "... Tidak turut dihukum ...", Hukuman yang manakah itu?

 11. Menurut janji Tuhan Yesus dalam Yoh 5:24, apakah yang menjadi akibat dari mendengar dan percaya itu?
  1. ________________(masa sekarang)
  2. ________________(mada y.a.d)
  3. ________________(masa lampau)

  "...... BARANGSIAPA MEMILIKI ANAK, IA MEMILIKI HIDUP ......"
 12. Bagaimanakah seseorang menjadi anak Allah? Yoh 1:12

 13. Apakah yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada para pengikutNya di dalam Yoh 10:27-29?

 14. Apakah yang terjadi bila seseorang menjadi orang Kristen? 2Ko 5:17

 15. Setelah kita mendengar dan percaya Sabda Kebenaran, Siapakah yang memeteraikan kita dan menandai kita sebagai milik Kristus? Efe 1:13

 16. Menurut Rom 8:35-39, siapakah yang dapat menceraikan kita dari hubungan kasih kita dengan Kristus? (Berilah garis di bawah jawaban yang benar) A. Kematian C. Kekuatan Gaib B. Mara Bahaya D. Tak Seorangpun

 17. Menurut tanggapan anda di dalam pelajaran ini, bagaimanakah seseorang menjadi anak Allah dan menerima hidup yang kekal?

 18. Apakah anda memiliki hidup yang kekal? Bagaimanakah anda dapat mengetahuinya? Jadi tanggal berapakah anda telah dilahirkan kembali? Pada waktu apakah itu?

Perubahan-perubahan apakah yang anda alami di dalam hidup anda yang tercantum pada daftar berikut ini? (Tandailah mana yang cocok)

_______ Damai di dalam hati.

_______ Kewaspadaan yang baru terhadap dosa.

_______ Kemenangan atas dosa.

_______ Kasih yang baru terhadap Allah.

_______ Kerinduan untuk membaca Alkitab.

_______ Kelakuan yang berubah.

_______ Perasaan yang mau mengampuni.

_______ Suatu perhatian yang baru terhadap orang lain.


Tulislah 1Yo 5:11,12
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________


Penerapan dari 1Yo 5:11,12 Bagaimanakah anda dapat mengetahui bahwa anda memiliki hidup yang kekal?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Sekarang pakailah waktu sedikit untuk mengucapkan terima kasih kepada Allah untuk segala perkara yang Ia berikan kepada anda di dalam Yesus Kristus.


Fasal 2

KEYAKINAN (JAMINAN) AKAN DOA TERKABUL

Mulailah menghafalkan Yoh 16:24 Ulangi Yoh 5:11,12

Renungkanlah Yoh 16:24 Apakah doa itu? Di dalam nama siapakah anda harus berdoa? Apakah yang menjadi akibat dari berdoa?

"....SAMPAI SEKARANG KAMU BELUM MEMILIKI SESUATUPUN DALAM NAMAKU...."
 1. Apakah yang Tuhan Yesus ajarkan mengenai doa di dalam Mat 7:7,8
 2. Apakah yang menjadi sifat Allah di dalam memberikan jawaban doa? Yer 33:3 Efe 3:20
  "..... MINTALAH, MAKA KAMU AKAN MENERIMA ......"
 3. Apakah yang menjadi syarat-syarat bagi terkabulnya doa? Yoh 15:7 1Yo 5:14,15
 4. Bacalah Mat 7:9-11 Pemberian macam apakah yang diberikan Allah kepada anak-anakNya?
  Menurut pendapat anda, bagaimanakah sambutan Allah terhadap suatu permintaan yang Dia ketahui bahwa hal itu dapat mengakibatkan buruk bagi anda?
  Menurut pendapat anda, apakah yang akan dilakukan Allah jikalau Ia mengetahui bahwa jawaban doa itu akan mengakibatkan baik bagi anda untuk saat yang lain?
 5. Apakah yang menjadi halangan-halangan bagi terkabulnya doa? Yak 4:3 Maz 66:18
 6. Isilah sikap-sikap dan tindakan-tindakan yang cocok seperti yang dinyatakan di dalam Fil 4:6,7 dalam ilustrasi di bawah ini.
 7. 			|--------->      A L L A H     ---------|
  			|                         |
  			|           Tindakan:         |
  			|      ___________________________     |
  			|      ___________________________     |
  			|                         v
  		Sikap sebelumnya:               Sikap sesudahnya:
  		__________________                __________________
  		__________________                __________________
  "...... SUPAYA PENUHLAH SUKACITAMU ......."
 8. Apakah yang menjadi keuntungan-keuntungan dari doa? Fil 4:6,7
 9. Apakah yang menjadi hasil dari doa Zakharia dan Elisabet dalam hal meminta seorang anak laki-laki? Luk 1:13,14

Tulislah Yoh 16:24 di luar kepala.

EMPAT BAGIAN TERPENTING DARI DOA:

PENYEMBAHAN: Hal ini dipusatkan kepada Allah saja. Pujilah Dia untuk KasihNya --- untuk KemuliaanNya --- untuk KuasaNya --- dan untuk PemberianNya yang terindah .... yaitu Tuhan Yesus.

PENGAKUAN DOSA: Adalah menyatakan kepada Allah segala dosa yang anda telah perbuat. Anda harus jujur dan rela merendahkan diri. Ingatlah bahwa Dia mengenal anda dan mengasihi anda.

PENGUCAPAN SYUKUR: Adalah menyatakan kepada Allah rasa terima kasih anda untuk segala perkara yang Dia berikan --- bahkan untuk perkara- perkara yang tidak menyenangkan.

PERMINTAAN: Adalah permohonan yang spesifik (khusus). Doakanlah orang lain terlebih dahulu, kemudian barulah diri anda sendiri.


Penerapan dari Yoh 16:24

Daftarkanlah empat perkara yang khusus yang dapat anda doakan hari ini. Berhentilah sebentar dan katakanlah kepada Allah mengenai perkara-perkara itu sekarang juga.

PENYEMBAHAN: ______________________________________________________

PENGAKUAN DOSA: ___________________________________________________

PENGUCAPAN SYUKUR: ________________________________________________

PERMINTAAN: _______________________________________________________Fasal 3

KEYAKINAN (JAMINAN) AKAN KEMENANGAN

Mulailah menghafalkan 1Ko 10:13
Teruskan mengulangi 1Yo 5:11,12
Yoh 16:24

Renungkanlah 1Ko 10:13

Apakah kebenarannya mengenai setiap pencobaan yang anda hadapi?

Siapakah yang dapat memberikan kepada anda kemenangan apabila anda dicobai?

Siapakah yang dapat menahan anda dari pencobaan yang memimpin anda kepada berbuat dosa?

Apakah Allah menyingkirkan pencobaan? Apakah yang Allah lakukan bagi anda?

"..... PENCOBAAN-PENCOBAAN YANG KAMU ALAMI IALAH PENCOBAAN- PENCOBAAN BIASA ....."

 1. Apakah yang menjadi maksud dari pencobaan dan godaan menurut Yak 1:2-4?
 2. Apakah yang menjadi sumber utama dari pencobaan? Yak 1:13,14
 3. Tiga macam godaan manakah yang terdapat di dalam dunia ini? 1Yo 2:15,16
 4. Apabila Iblis menggodai anda, apakah yang ingin dilakukannya? 1Pe 5:8
  "..... ALLAH ITU SETIA ....."
 5. Apakah yang Allah lakukan bagi anda? 2Te 3:3
 6. Apakah yang dikatakan Ibr 4:15 kepada anda mengenai Yesus Kristus?
  ".... JALAN KELUAR ...."
 7. Di dalam perkara-perkara apakah anda dapat menjaga diri terhadap godaan yang memimpin anda kepada berbuat dosa? Mat 6:9,13 Maz 119:9,11 1Yo 5:4,5 Yak 4:7

Gambar


Tulislah 1Ko 10:13 di luar kepala
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________


Penerapan 1Ko 10:13 Pencobaan apakah yang senantiasa mau mengalahkan anda?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________


Menurut pendapat anda, bagaimanakah jalan keluar yang disediakan Allah?


Fasal 4

KEYAKINAN (JAMINAN) AKAN KEAMPUNAN

Mulailah menghafalkan 1Yo 1:9 Ulangilah terus 1Yo 5:11,12 Yoh 16:24 1Ko 10:13

Renungkanlah 1Yoh 1:9 Apakah yang Allah kehendaki dengan dosa-dosa anda? Apakah artinya mengaku dosa itu? Bagaimanakah Allah dinyatakan di dalam tindakanNya untuk mengampuni kita? Apakah yang dinyatakan Allah lagi bilamana anda mengakui dosa-dosa anda?

"...... JIKA KITA MENGAKU DOSA KITA ......."
 1. Apakah yang harus anda akui mengenai diri anda? 1Yo 1:8,10
 2. Bagaimanakah seharusnya sikap anda terhadap dosa? Maz 139:23,24 Maz 38:19

 3. Apakah yang harus menyertai pengakuan dosa anda? Ams 28:13
  "...... MAKA IA ADALAH SETIA DAN ADIL, SEHINGGA IA AKAN MENGAMPUNI... DAN MENYUCIKAN ...."
 4. Bagaimanakah Allah dinyatakan di dalam Maz 86:5?
 5. Di atas dasar apakah anda diampuni? Efe 1:7
 6. Bagaimanakah Ibr 10:12 nyatakan mengenai pengorbanan Kristus?
 7. Mengapa hal itu adalah bodoh sekali jika anda masih terus merasa bersalah akan dosa-dosa yang sudah diampuni? Ibr 10:17
 8. Setelah anda mengalami pengampunan dari Allah, apakah yang seharusnya menjadi sikap anda terhadap orang-orang lain? Efe 4:32

Tulislah 1Yo 1:9 di luar kepala.
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________


Penerapan 1Yo 1:9 Apakah yang dapat anda ingat mengenai dosa apapun yang telah anda lakukan yang belum anda minta pengampunanNya?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Jika betul demikian, maka akuilah hal itu kepada Allah dan ucapkan terima kasih untuk pengampunanNya itu. Apakah Allah telah mengampuni anda dan melupakan segala dosa anda?


Fasal 5

KEYAKINAN (JAMINAN) AKAN BIMBINGAN

Mulailah menghafalkan Ams 3:5,6 Ulangilah terus 1Yo 5:11,12 Yoh 16:24 1Ko 10:13 1Yo 1:9

Renungkanlah Ams 3:5,6 Tiga perkara apakah yang anda diharuskan untuk melakukannya?

Jika syarat-syarat ini dipenuhi, maka apakah yang dijanjikan kepada anda?

".... PERCAYALAH KEPADA TUHAN ......."
 1. Apakah yang dapat anda percayakan kepada Allah untuk dilakukan bagi anda? Maz 32:8
 2. Bacalah Rom 12:1,2. Langkah-langkah apakah yang harus diambil agar supaya dapat menemukan kehendak Allah? Bagaimanakah kehendak Allah dinyatakan?
 3. Kepada siapakah Allah janjikan berkat-berkat yang istimewa? Yer 17:7
  ".... JANGANLAH BERSANDAR KEPADA PENGERTIANMU SENDIRI ....."
 4. Peringatan apakah yang diberikan Allah di dalam Yer 17:5?
 5. Mengapa anda tidak usah membatasi diri anda kepada pengertian manusiawi? Yes 55:8,9
 6. Prinsip apakah yang diikuti oleh Tuhan Yesus di dalam membuat keputusan? Yoh 6:38
  "...... IA AKAN MELURUSKAN JALANMU ......."
 7. Perkara-perkara apakah yang disediakan Allah agar supaya anda mengambil keputusan untuk mengikuti kehendakNya? Maz 119:105 1Ko 2:12
 8. Apakah yang mendahului janji Allah yang dipenuhi? Ibr 10:36

Tulislah Ams 3:5,6 di luar kepala
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________


Penerapan Ams 3:5,6 Nyatakanlah suatu situasi hidup anda di mana anda mencari bimbingan Allah.
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Apakah yang anda lakukan pada waktu anda mempercayakan diri kepada Allah di dalam situasi ini?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________


Ams 3:5,6 "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu."

Ams 28:13 "Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi."

Yes 59:2 "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan Diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu."

Yer 17:5 "Beginilah firman TUHAN: "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari pada TUHAN."

Yer 17:7 "Diberkatilah orang yang mengandalkan TUHAN, yang menaruh harapannya pada TUHAN."

Yer 33:3 "Berserulah kepada-Ku, maka Aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kauketahui."

Maz 32:8 "Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kautempuh; Aku hendak memberi nasehat, mataKu tertuju kepadamu."

Maz 38:19 "Ya, aku mengakui kesalahanku, aku cemas karena dosaku."

Maz 66:18 "Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar."

Maz 86:5 "Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadaMu."

Maz 119:9,11 "Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau."

Maz 119:105 "FirmanMu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku."

Maz 139:23,24 "Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku; lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal."

LANGKAH YANG BERIKUTNYA................

PELAJARAN-PELAJARAN ALKITAB MENGENAI KEHIDUPAN KRISTEN:

BUKU KE 1 -- HIDUP BARU DALAM KRISTUS

BUKU KE 2 -- PERSEKUTUAN DENGAN KRISTUS

BUKU KE 3 -- BERJALAN DENGAN KRISTUS

BUKU KE 4 -- WATAK ORANG KRISTEN

BUKU KE 5 -- DASAR-DASAR UNTUK IMAN

BUKU KE 6 -- BERTUMBUH DALAM PELAYANAN

dan seterusnya...............


Ke Atas


sabdaspace.org Tentang Kami | Kontak Kami | Bukutamu | Link |

Laporan Masalah/Saran | Disclaimer | Hak Cipta 2005-2024 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) | E-mail: webmastersabda.org
Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo - No. Rekening: 0790266579 - a.n. Yulia Oeniyati